Werken bij B-too

Privacy statement

Door het gebruik van onze website of door (op een andere wijze) contact met ons op te nemen, ontvangen wij automatisch bepaalde gegevens van u. Wij hechten veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en gaan altijd zorgvuldig met deze gegevens om. Met dit privacystatement willen wij u daarom zo goed mogelijk inlichten over de gegevens die wij van u verzamelen, de wijze waarop we uw gegevens verzamelen en het doel van de verwerking van deze gegevens.

Persoonlijke gegevens

Als u gebruik maakt van een van onze diensten of als u (voor andere redenen) contact met ons opneemt, dan kunnen wij de gegevens die u direct aan ons verstrekt verzamelen. Het gaat daarbij onder meer om uw voornamen en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, bankgegevens en alle overige informatie die u actief aan ons verstrekt, bijvoorbeeld in correspondentie of telefonisch. Daarbij kunnen we de informatie die we van u hebben gekregen combineren met de informatie die we uit andere bronnen hebben verkregen. Hierdoor kunnen we de nauwkeurigheid en volledigheid van de informatie verbeteren. We kunnen ook informatie verzamelen met betrekking tot uw gebruik van onze website(s). Hiervoor gebruiken we diverse technieken, waaronder cookies. Wij verzamelen voornoemde persoonlijke gegevens van u voor diverse doeleinden. Zo verzamelen we uw gegevens om:

– u te identificeren als persoon en u op de juiste manier aan te spreken met uw naam;
– de overeenkomst die we met u hebben te kunnen uitvoeren, o.a. het uitvoeren van werkzaamheden, het leveren van goederen of diensten en de afhandeling van de betaling;
– met u te kunnen communiceren bij vragen of klachten;
– de statistieken voor het gebruik van onze website te maken en te analyseren;
– de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren;
– een eventuele sollicitatie van u te kunnen verwerken en afhandelen;
– te voldoen aan eventuele wettelijke verplichtingen, zoals het verzamelen van gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en/of om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Denk hierbij aan de situatie dat een gedeelte van de overeenkomst door een derde wordt uitgevoerd en het verstrekken van uw persoonsgegevens aan die derde nodig is voor de goede uitvoering van die overeenkomst of de situatie dat het verstrekken van uw persoonsgegevens aan een derde noodzakelijk is voor de afhandeling van uw vraag of klacht. Uw gegevens zullen in beginsel niet worden doorgegeven aan personen of instanties buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Als dit toch nodig blijkt te zijn, dan zal dit alleen worden gedaan als het desbetreffende land een passend niveau van gegevensbescherming heeft.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Wij hebben niet de intentie om gegevens te verzamelen over personen die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij hiervoor toestemming is verkregen van de ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker van onze website ouder is dan 16 jaar. Om die reden raden wij ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens. Wij zullen deze gegevens dan verwijderen.

Bewaartermijn

Wij bewaren de verzamelde gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is voor het doel waarvoor deze gegevens oorspronkelijk werden verzameld of verwerkt. Voor zover er voor bepaalde doeleinden van de gegevensverwerking geen wettelijke bewaartermijn is bepaald, dan zullen wij deze gegevens nooit langer bewaren dan één (1) jaar nadat de gegevens niet meer noodzakelijk zijn.

Cookies

Om onze website goed te laten werken, gebruiken wij cookie(s). Een cookie is een klein tekstbestand dat tijdens uw bezoek aan onze website op uw apparaat wordt geplaatst. Met zo’n cookie verzamelen we uw IP-adres en informatie over de wijze waarop u onze website gebruikt. Ook verkrijgen we van zo’n cookie informatie die nodig is om onze website goed te laten werken. Meer informatie over de cookies die wij gebruiken vindt u in ons cookiebeleid.

Rechten

We wijzen u graag op uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens die wij verzamelen en verwerken:

  • Recht op inzage

U heeft het recht om de persoonsgegevens die wij van u verzamelen en verwerken op te vragen en in te zien. Wij zullen deze gegevens aan u toesturen als u daarom vraagt.

  • Recht op rectificatie en aanvulling

U heeft het recht om uw gegevens te laten corrigeren als deze fout zijn doorgegeven, in de tussentijd zijn veranderd of foutief zijn verwerkt. Wij zullen uw gegevens aanpassen als u daarom vraagt.

  • Recht op vergetelheid

U heeft in een aantal gevallen het recht om uw gegevens door ons te laten verwijderen. Hiervan zal sprake zijn als:

– wij uw gegevens niet meer nodig hebben voor de doeleinden waarvoor wij uw gegevens hebben verzameld of verwerkt; of
– u zelf de eerder gegeven (uitdrukkelijke) toestemming voor het gebruik van uw gegevens intrekt; of
– u zelf bezwaar maakt tegen de verwerking van uw gegevens, waarbij uw bezwaar zwaarder weegt dan het belang van ons om uw gegevens te verwerken;
– u zelf bezwaar maakt tegen de verwerking van uw gegevens, waarbij uw bezwaar zich richt tegen direct marketing; of
– er niet (langer) een wettelijke grondslag aanwezig is voor de verwerking van uw gegevens; of
– wij wettelijk verplicht zijn om uw gegevens na een bepaalde tijd te wissen; of
– u jonger bent dan 16 jaar en uw persoonsgegevens zijn verzameld via onze website.

  • Recht op beperking van de verwerking

U heeft het recht om de verwerking van uw gegevens te beperken. Als aan ons wordt aangegeven dat we de onjuiste gegevens gebruiken, dan zullen wij deze gegevens niet gebruiken zolang wij nog niet gecontroleerd hebben of deze gegevens wel kloppen. Ook zullen wij de verwerking van uw gegevens beperken als de verwerking onrechtmatig is of niet meer nodig is, maar u ons heeft verzocht om de gegevens te bewaren. Hiervan kan sprake zijn als u deze gegevens later nog wil opvragen.

  • Recht op dataportabiliteit

U heeft het recht om de persoonsgegevens te ontvangen die wij van u hebben verzameld. Wij zullen deze gegevens aan u toesturen als u daarom vraagt.

  • Recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking

 

Wilt u deze rechten uitoefenen? Neem dan contact met ons op via onderstaande contactgegevens.

Contact

B-too B.V.
Achtseweg Zuid 251
5651 GW Eindhoven
info@B-too.nl

Klacht

Als u niet tevreden bent over de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan, verzoeken wij u vriendelijk om eerst contact met ons op te nemen. Als wij samen niet tot een oplossing komen, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor om deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.