Werken bij B-too

Algemene voorwaarden

HOOFDSTUK1 ALGEMEEN

Artikel 1 Definities

In deze voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

 1. B-too”: opdrachtnemende partij, zijnde de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid B-too B.V. (KvK nummer 17115732), de gebruiker van de algemene voorwaarden.
 2. Opdrachtgever”: de wederpartij van B-too.
 3. Overeenkomst”: alle overeenkomsten tussen B-too en Opdrachtgever betreffende het afnemen van producten en/of diensten door Opdrachtgever van B-too, alsmede alle (rechts-)handelingen en onderhandelingen die met een en ander verband houden.
 4. Partijen”: B-too en Opdrachtgever gezamenlijk.
 5. Schriftelijk”: per post (op papier) of via elektronische weg (e-mail).
 6. Voorwaarden”: de meest recente versie van de onderhavige Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van B-too B.V.


Artikel 2 Algemeen en toepasselijkheid

 1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van de totstandkoming, de inhoud en de uitvoering van alle aanbiedingen en (potentiële) rechtsbetrekkingen tussen B-too en Opdrachtgever.
 2. Wijzigingen van deze Voorwaarden behoeven de uitdrukkelijke Schriftelijke instemming van B-too.
 3. Bij strijdigheid tussen de tekst van de Voorwaarden en de Overeenkomst, prevaleren de bepalingen van de Overeenkomst.
 4. Bij strijdigheid tussen de tekst van de Voorwaarden en de toepasselijke algemene voorwaarden van De Nieuwe Regeling 2011 (DNR), prevaleren de bepalingen van de Voorwaarden.
 5. Indien B-too op enig moment haar rechten uit de Overeenkomst en/of de Voorwaarden niet (onverwijld) uitoefent, laat dit onverlet haar recht en mogelijkheid om dit in de toekomst om haar moverende redenen (alsnog) te doen.
 6. Indien een der bepalingen uit de Overeenkomst, dan wel deze Voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, zullen de Overeenkomst en Voorwaarden voor het overige onverkort blijven gelden. Partijen zullen dan in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging overeen te komen, welke bepaling zoveel als mogelijk in overeenstemming dient te zijn met het doel en de strekking van de nietige of de vernietigde bepaling.
 7. Opdrachtgever is niet gerechtigd om de Overeenkomst of een of meer van zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst over te dragen, zonder voorafgaande uitdrukkelijke Schriftelijke toestemming van B-too.
 8. Het is B-too toegestaan naar eigen inzicht de Overeenkomst, dan wel haar rechten en verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst, en/of de volledige eigendom van de producten over te dragen aan een derde partij. Door het accepteren van de gelding van deze Voorwaarden wordt Opdrachtgever geacht medewerking te verlenen aan een eventuele overdracht door B-too.


Artikel 3 Aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen van B-too, de daarbij verstrekte offertes en overige gegevens zijn geheel vrijblijvend en worden gedaan op basis van de op het tijdstip van de aanbieding geldende prijzen, tarieven en specificaties.
 2. Aanbiedingen kunnen wijzigingen ondergaan door een verandering in de werkzaamheden.
 3. Indien een vrijblijvende aanbieding door Opdrachtgever wordt aanvaard, heeft B-too het recht de aanbieding binnen vijf werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. 


Artikel 4 Overeenkomst

 1. De Overeenkomst tussen B-too en Opdrachtgever komt tot stand doordat B-too de aanvaarding van het aanbod door Opdrachtgever Schriftelijk heeft bevestigd. Een Overeenkomst met B-too komt eveneens tot stand op het moment dat B-too aan de uitvoering daarvan is begonnen, in de zin dat B-too reeds is aangevangen met de voorbereiding van de werkzaamheden.
 2. Door het aangaan van de Overeenkomst staat Opdrachtgever ervoor in voldoende kredietwaardig te zijn teneinde zijn verplichtingen na te komen. B-too is in dit kader bevoegd inlichtingen bij derden in te winnen ten aanzien van de kredietwaardigheid van Opdrachtgever en indien niet van voldoende kredietwaardigheid blijkt daaraan gevolgen te verbinden, die kunnen inhouden: vooruitbetaling of afwijkende betalingsmodaliteiten, waarmee Opdrachtgever zich op voorhand akkoord verklaard.
 3. Voor of na de totstandkoming van de Overeenkomst gemaakte (mondelinge) afspraken, binden B-too slechts nadat deze Schriftelijk door haar aan Opdrachtgever zijn bevestigd. 
 4. Afspraken gemaakt met dan wel toezeggingen gedaan door ondergeschikten van B-too, of door haar ingeschakelde derden, binden B-too slechts indien zij deze afspraken c.q. toezeggingen Schriftelijk aan Opdrachtgever heeft bevestigd. 


Artikel 5 Gegevens

 1. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, actualiteit, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan B-too verstrekte gegevens en informatie.
 2. Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van B-too zijn gesteld, heeft B-too het recht om de daardoor ontstane kosten volgens de bij haar gebruikelijke tarieven in rekening te brengen en de uitvoering op te schorten. 


Artikel 6 Aanvullende adviezen

Alle door B-too gegeven aanvullende adviezen en andere informatieverstrekkingen, – die niet de kern van de Overeenkomst betreffen – zijn geheel vrijblijvend, van algemene en indicatieve aard en binden B-too niet.

Artikel 7 Levering

 1. De opgave van de levertijd door B-too geschiedt altijd bij benadering, tenzij uitdrukkelijk Schriftelijk anders is overeengekomen. B-too zal de levertijd zoveel als mogelijk respecteren, doch er is geen sprake van een fatale termijn ex artikel 6:83 sub a BW.
 2. Overschrijding van de levertijd zal geen verzuim of aansprakelijkheid van B-too met zich meebrengen. B-too zal in geval van vertraging in de levering daarvan onverwijld mededeling doen aan Opdrachtgever en deze informeren over de nieuwe levertijd.
 3. De levertijd gaat in op de laatste van de navolgende tijdstippen: a. de dag van totstandkoming van de Overeenkomst; b. de dag van ontvangst door B-too van de voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke informatie (bescheiden, gegevens, vergunningen en dergelijke); c. de dag van ontvangst door B-too van hetgeen volgens de Overeenkomst door Opdrachtgever eventueel bij vooruitbetaling dient te worden voldaan.


Artikel 8 Uitvoering en inspectie

 1. B-too zal zich inspannen om de Overeenkomst zorgvuldig uit te voeren, de belangen van Opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor Opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal B-too Opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden.
 2. Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen, wat redelijkerwijs nodig of wenselijk is om een tijdige en juiste levering door B-too mogelijk te maken, zulks in het bijzonder door het tijdig aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens of materialen.
 3. B-too is bevoegd om voor de uitvoering van de Overeenkomst derden of tussenpersonen in te schakelen.
 4. Indien niet anders is afgesproken, worden opdrachten aan derden, in het kader van de totstandkoming van het ontwerp, door of namens Opdrachtgever verstrekt. Op verzoek van Opdrachtgever kan B-too, voor rekening en risico van Opdrachtgever, als gemachtigde van Opdrachtgever optreden. Partijen kunnen hiervoor een nader overeen te komen vergoeding afspreken. Indien bij de uitvoering van de Overeenkomst B-too volgens Schriftelijke afspraak voor eigen rekening en risico goederen of diensten van derden betrekt, waarna deze goederen of diensten worden doorgegeven aan Opdrachtgever, dan zullen de bepalingen uit de algemene voorwaarden van de toeleverancier met betrekking tot de toegestane afwijkingen in de kwaliteit, kwantiteit en hoedanigheid van deze goederen of diensten ook gelden jegens Opdrachtgever.
 5. Indien B-too op verzoek van Opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben. Desgewenst kan B-too namens Opdrachtgever offertes aanvragen.
 6. Alvorens tot oplevering over te gaan dienen Opdrachtgever en B-too elkaar in gelegenheid te stellen de laatste renderingen, presentaties of programma (onderdelen) te controleren en goed te keuren. Deze goedkeuring dient Schriftelijk plaats te vinden.
 7. Ingeval de Overeenkomst inhoudt dat het door B-too geleverde product en/of het door B-too opgeleverde werk en/of project door Opdrachtgever gedurende een periode langer dan 6 maanden in de overeengekomen vorm blijft gehandhaafd, garandeert B-too dat de producten en/of onderdelen daarvan zoals door B-too geleverd deugdelijk zijn voor een periode van 6 maanden, mits: a. Opdrachtgever alle door B-too gegeven instructies met betrekking tot de producten en/of onderdelen daarvan nauwkeurig heeft opgevolgd en de producten normaal zijn gebruikt; en b. de gebreken geen gevolg zijn van normale slijtage.
 8. Door B-too geleverde producten, dan wel uitgevoerde werkzaamheden, dienen onmiddellijk bij levering van de producten respectievelijk na het verrichten van de werkzaamheden te worden geïnspecteerd. Ingeval niet tijdig wordt geïnspecteerd wordt B-too geacht aan haar verplichtingen tot (op)levering te hebben voldaan.
 9. Eventuele klachten met betrekking tot zichtbare gebreken zowel ten aanzien van de door B-too geleverde producten, als ten aanzien van uitgevoerde werkzaamheden, als ten aanzien van enige factuurbedragen, dienen onmiddellijk – tenminste binnen 2 werkdagen – na ontvangst van het product respectievelijk na het verrichten van de werkzaamheden respectievelijk na ontvangst van de facturen Schriftelijk bij B-too te zijn ingediend onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop de klacht betrekking heeft.
 10. Eventuele klachten met betrekking tot niet-zichtbare gebreken zowel ten aanzien van de door B-too geleverde producten, als ten aanzien van uitgevoerde werkzaamheden, dienen binnen 5 werkdagen na ontdekking van het gebrek, dan wel nadat het gebrek redelijkerwijze ontdekt had moeten worden, Schriftelijk bij B-too te zijn ingediend onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop de klacht betrekking heeft.
 11. Indien gebreken niet tijdig Schriftelijk zijn gemeld bij B-too, is B-too niet gehouden om de gebreken te onderzoeken en zal zij niet aansprakelijk gehouden kunnen worden voor deze gebreken. Indien gebreken tijdig Schriftelijk zijn gemeld overeenkomstig dit artikel zal B-too het recht hebben om gedurende een periode van 14 kalenderdagen na de melding het gebrek te onderzoeken.
 12. Geringe en/of in de branche gebruikelijke afwijkingen en/of afwijkingen en verschil in kwaliteit, aantal, maten of afwerking kunnen geen grond voor klachten opleveren. 


Artikel 9 Prijsopgaven en offertes

 1. De prijsopgaven en offertes van B-too zijn leidend, eventuele prijswijzigingen voorbehouden.
 2. De prijsopgaven en offertes van B-too zijn (in beginsel) in Euro exclusief BTW en overige belastingen en gebaseerd op het aantal arbeidsuren tijdens normale werktijden en eventuele aanvullende kosten zoals verschotten.
 3. Indien B-too bijkomende noodzakelijke diensten op zich neemt zonder dat daarvoor uitdrukkelijk een prijs is vastgelegd in de Overeenkomst, is B-too gerechtigd om daarvoor een redelijke vergoeding in rekening te brengen.
 4. Wijzigingen in de factoren die van invloed zijn op de uitvoering van de Overeenkomst door B-too, waaronder – maar niet uitsluitend – begrepen arbeidslonen, transportkosten, verhogingen en/of nieuwe belastingen en/of heffingen of energieprijzen, mogen door B-too worden doorberekend, tenzij Schriftelijk anders overeengekomen. B-too zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van de aanpassing van de prijs. Indien de prijsstijging meer dan 20% van de oorspronkelijke prijs bedraagt, heeft Opdrachtgever het recht om binnen 14 kalenderdagen na kennisneming door middel van een Schriftelijke mededeling aan B-too de Overeenkomst te ontbinden, tenzij dit, gelet op de omstandigheden van het geval, kennelijk onredelijk is. Een ontbinding op grond van dit artikellid geeft Opdrachtgever geen enkel recht op schadevergoeding. In geval van beëindiging als in dit artikellid heeft B-too recht op schadevergoeding indien de Overeenkomst reeds gedeeltelijk is uitgevoerd.
 5. Indien B-too door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde of onjuiste opdracht of briefing genoodzaakt is meer of andere werkzaamheden te verrichten, zullen deze werkzaamheden apart worden gehonoreerd, op basis van de gebruikelijke door B-too gehanteerde honorarium tarieven.
 6. Indien de honorering op enige wijze afhankelijk is gesteld van feiten of omstandigheden, die moeten blijken uit de administratie van Opdrachtgever, heeft B-too na een opgave van Opdrachtgever het recht de administratie van Opdrachtgever door een registeraccountant te laten controleren. Indien uit een dergelijke controle blijkt dat de opgave van Opdrachtgever niet overeenkomt met de werkelijke gang van zaken, zullen de kosten van deze controle voor rekening van Opdrachtgever komen, onverminderd het recht van B-too om enig recht in te roepen.


Artikel 10 Betaling

 1. Tenzij Schriftelijk anders overeengekomen dienen betalingen aan B-too binnen 30 dagen na factuurdatum te geschieden, welke termijn als fatale termijn te gelden heeft.
 2. Betaling dient plaats te vinden in Euro, dan wel, indien Schriftelijk overeengekomen, in buitenlandse valuta tegen de koers van de dag die is overeengekomen bij gebreke waarvan betaling dient te geschieden in Euro tegen de koers van de dag van betaling.
 3. B-too heeft het recht haar honorarium en gemaakte kosten voor de uitvoering van de Overeenkomst maandelijks in rekening te brengen.
 4. Alle betalingen aan B-too worden in volgorde van opeisbaarheid aangewend ter voldoening van (1) kosten, (2) rente en (3) hoofdsommen.
 5. Opdrachtgever verricht de aan B-too verschuldigde betalingen zonder korting of compensatie, behoudens verrekening met op de Overeenkomst betrekking hebbende verrekenbare voorschotten, die Opdrachtgever aan B-too heeft verstrekt.
 6. In geval Opdrachtgever in gebreke blijft binnen de vastgestelde termijn te voldoen hetgeen deze aan B-too is verschuldigd, zal B-too aan Opdrachtgever een Schriftelijke aanmaning doen toekomen, met daarin vermeld een termijn van 14 dagen waarbinnen Opdrachtgever alsnog de vordering kan voldoen.
 7. Nadat de termijn van 14 dagen ongebruikt is verstreken, verkeert Opdrachtgever in verzuim en dient deze aan B-too te voldoen een rentevergoeding gelijk aan de wettelijke handelsrente als bepaald in artikel 6:119a Burgerlijk Wetboek en alle buitengerechtelijke kosten om tot incassering van de vordering te komen, welke buitengerechtelijke kosten worden gesteld op minimaal 15% van het verschuldigde bedrag, inclusief rente, zulks met een minimum van € 250,-.
 8. In geval Opdrachtgever niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, wegens betalingsonwil, dan wel onmacht, is B-too bevoegd de leveringen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, zulks onverminderd het recht van B-too op volledige schadevergoeding. Anders dan B-too is Opdrachtgever niet bevoegd de vordering van B-too op deze Opdrachtgever te verrekenen met hetgeen deze Opdrachtgever al dan niet opeisbaar van B-too mocht hebben te vorderen. Bij betwisting van een vordering is Opdrachtgever niet bevoegd zijn betalingsverplichtingen aan B-too op te schorten.
 9. Indien Opdrachtgever in verzuim geraakt of in geval van liquidatie, (aanvraag van) faillissement, toelating van Opdrachtgever tot de wettelijke schuldsanering uit hoofde van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen, ondercuratelestelling van Opdrachtgever, (voorbereiden van) een WHOA-akkoord, beslag of (voorlopige) surseance van betaling van Opdrachtgever, zijn vanaf dat moment alle bij B-too op Opdrachtgever openstaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar.


Artikel 11 Geheimhouding

Alle informatie, in de ruimste zin des woords, die door B-too aan Opdrachtgever wordt verstrekt in het kader van onderhandelingen of de Overeenkomst is strikt persoonlijk en vertrouwelijk en mag niet aan derden worden verstrekt, behoudens Schriftelijke toestemming van B-too en voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst. B-too is op haar beurt gehouden tot strikte geheimhouding ten aanzien van al hetgeen haar bekend wordt met betrekking tot bedrijfsinformatie die gericht is op specifieke kenmerken van de zaak of bedrijf van Opdrachtgever (werkproces, business plannen, procedé en prijsstelling), behoudens Schriftelijke toestemming van Opdrachtgever om deze informatie openbaar te maken.

Artikel 12 Intellectueel eigendom

 1. Alle rechten van intellectueel eigendom met betrekking tot van B-too afkomstige zaken, calculaties, werkwijzen, adviezen, modellen, afbeeldingen, tekeningen, (elektronische) bestanden, renderingen, broncode van programma’s, websites en dergelijke komen uitsluitend toe aan B-too, een en ander ongeacht het aandeel in de totstandkoming daarvan van Opdrachtgever, tenzij hier uitdrukkelijk Schriftelijk van wordt afgeweken, ongeacht of deze aan Opdrachtgever of aan derden ter hand zijn gesteld.
 2. De uitoefening van voormelde rechten van intellectuele eigendom – openbaarmaking, overdracht, verveelvoudiging, verspreiding van gegevens daaronder begrepen, alles in de ruimste zin des woords – is zowel tijdens als na de uitvoering van de Overeenkomst uitdrukkelijk en uitsluitend aan B-too voorbehouden.
 3. Opdrachtgever is niet gerechtigd informatie die hij in het kader van de aanbieding van B-too ontvangt, zoals ontwerpen, beschrijvingen, tekeningen, modellen, programma’s etc., te gebruiken indien er geen Overeenkomst tot stand komt, tenzij B-too, tegen een in redelijkheid door B-too vast te stellen vergoeding, daarvoor uitdrukkelijk en Schriftelijk toestemming verleent. Alle intellectuele eigendomsrechten blijven bij B-too, tenzij Schriftelijk anders overeengekomen.
 4. Indien een Overeenkomst moet worden verricht op basis van ontwerpen, tekeningen of andere aanwijzingen van Opdrachtgever, garandeert Opdrachtgever dat daardoor geen inbreuk op intellectuele eigendomsrechten of andere rechten van derden wordt gemaakt. Opdrachtgever vrijwaart B-too voor alle aanspraken van derden wegens inbreuk op hun intellectuele eigendomsrechten, al dan niet strekkende tot schadevergoeding.
 5. B-too houdt zich het recht voor algemene en vaker voorkomende model- en broncode onderdelen, met name die waar het geen expliciet intellectueel eigendom van Opdrachtgever betreft, voor zich te behouden en her te gebruiken. Denk hierbij aan vaker voorkomende programma’s, programmaloops, etc.
 6. Tenzij het werk er zich niet voor leent, is B-too te allen tijde gerechtigd om haar naam op of bij het werk – naar keuze van B-too – te (laten) vermelden of verwijderen. Zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van B-too is het Opdrachtgever niet toegestaan het werk zonder vermelding van de naam van B-too verder te verspreiden.


Artikel 13 Eigendomsvoorbehoud

 1. Zolang Opdrachtgever enige verbintenis jegens B-too niet volledig is nagekomen blijven geleverde producten eigendom van B-too, terwijl Opdrachtgever de producten houdt voor eigen rekening en risico. Opdrachtgever wordt in dat geval geacht de producten voor B-too te houden tot het tijdstip waarop Opdrachtgever zijn verplichtingen jegens B-too volledig is nagekomen.
 2. Opdrachtgever is gehouden onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde producten met de nodige zorgvuldigheid en als herkenbare eigendom van B-too te bewaren. Opdrachtgever is verplicht iedere vermissing, diefstal, verlies of beschadiging met betrekking tot producten die in eigendom aan B-too toebehoren onmiddellijk Schriftelijk aan B-too te melden en is gehouden de schade aan die producten ontstaan volledig te vergoeden ongeacht de oorzaak daarvan. De schadevergoeding als bedoeld in de vorige zin bedraagt ten hoogste de nieuwwaarde onverminderd de verdere aansprakelijkheid van Opdrachtgever voor schade wegens het niet, niet tijdig of niet behoorlijk teruggegeven hebben van B-too in eigendom toebehorende producten.

Artikel 14 Overmacht

 1. Indien B-too door overmacht is verhinderd de Overeenkomst na te komen, is B-too gerechtigd de uitvoering daarvan op te schorten en kan zij dientengevolge niet langer worden gehouden aan enige levertijd. Opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op vergoeding van schade, kosten of rente.
 2. Als overmacht wordt – naast hetgeen in de wet en jurisprudentie is opgenomen – in ieder geval, maar niet uitsluitend, begrepen: – schade ten gevolge van natuurrampen en/of stormschade; – oorlog, oorlogsgevaar en/of elke andere vorm van gewapend conflict inclusief terrorisme of dreiging daar van in Nederland en/of andere landen waardoor levering van producten wordt belemmerd; – werkstakingen, bedrijfsbezetting, gedwongen bedrijfssluiting, oproer en elke andere vorm van storing en/ of belemmering door derden veroorzaakt; – ziekte van een of meer bezwaarlijk te vervangen werknemers; – wetgevende of administratieve maatregelen van overheidswege waardoor leveringen worden belemmerd, hieronder begrepen in- en uitvoerverboden/belemmeringen; – gebrek en/of storingen in middelen van vervoer, productieapparatuur, enige machinerieën of energievoorzieningen; – beperkingen of stopzettingen van leveringen door de openbare nutsbedrijven; -brand, waterschade, storingen of ongevallen in het bedrijf van B-too of van door B-too ingeschakelde derden; – niet of niet tijdige levering aan B-too door toeleveranciers of andere derden;- stagnatie in aanvoer van goederen, grondstoffen en/of energie; – epidemie en/of pandemie; – inbeslagnemingen van voorraden en/of inventaris bij B-too of bij door B-too ingeschakelde derden; -liquiditeitsproblemen bij B-too en/of bij door B-too ingeschakelde derden; – uitval of onderbreking van elektrisch, netwerk- en/of telefoonsystemen, ransomware- en andere (online) aanvallen, computervirussen; en-alle overige oorzaken, buiten haar schuld of risicosfeer ontstaan.
 3. Indien B-too niet in staat is om haar verplichtingen uit de Overeenkomst na te komen door een tijdelijke (meer dan 3 maanden) of blijvende situatie van overmacht, is B-too gerechtigd om de Overeenkomst kosteloos te beëindigen zonder rechterlijke tussenkomst.
 4. In geval van een situatie van overmacht zal B-too Opdrachtgever zo spoedig mogelijk van een dergelijke situatie op de hoogte stellen.


Artikel 15 (Tussentijdse) Beëindiging

 1. De Overeenkomst eindigt met de volbrenging daarvan, of op een door Partijen nadrukkelijk bepaald tijdstip.
 2. Indien Opdrachtgever de Overeenkomst wenst op te zeggen – voordat de uitvoering hiervan is voltooid, dan wel voordat de geldigheid daarvan is verstreken – is Opdrachtgever verplicht om aan B-too te voldoen de door haar gemaakte onkosten en een naar redelijkheid vast te stellen deel van de vergoeding c.q. het loon in de zin van artikel 7:411 BW. Opdrachtgever zal dan geen schadevergoeding aan B-too zijn verschuldigd, behoudens een eventuele schadevergoeding op grond van artikel 7:406 lid 2 BW.
 3. B-too kan een Overeenkomst te allen tijde zonder opzegtermijn doen eindigen, zonder dat zij enige schadevergoeding verschuldigd zal zijn aan Opdrachtgever, in geval van gewichtige redenen ex artikel 7:408 lid 2 BW.
 4. Zowel B-too als Opdrachtgever hebben het recht de Overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, in geval van: a. (aanvraag van) het faillissement van de andere Partij; b. surséance van de andere Partij.
 5. Indien de Overeenkomst om welke reden dan ook tussentijds wordt beëindigd, is het Opdrachtgever niet (langer) toegestaan de hem ter beschikking gestelde gegevens en/of zaken te gebruiken, waaronder begrepen de ter beschikking gestelde presentaties.
 6. Wanneer de werkzaamheden van B-too bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortgelijke werkzaamheden, dan zal de daarvoor geldende Overeenkomst, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. De Overeenkomst voor onbepaalde tijd kan slechts worden beëindigd door Schriftelijke opzegging, met inachtneming van een redelijk opzegtermijn van ten minste 3 maanden. 


Artikel 16 Aansprakelijkheid

 1. In geval van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming aan haar zijde is de aansprakelijkheid van B-too beperkt tot het bedrag van de netto factuurwaarde (exclusief BTW) van de betreffende Overeenkomst. De aansprakelijkheid van B-too is in ieder geval beperkt tot de dekking die de aansprakelijkheidsverzekering biedt. Onder een toerekenbare tekortkoming wordt in geen geval verstaan kennelijke fouten in de dienstverlening van B-too, waarvan Opdrachtgever wist, dan wel redelijkerwijs had moeten weten dat de verrichte diensten op deze kennelijke fout berusten, alle omstandigheden in aanmerking nemende.
 2. B-too is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder nadrukkelijk maar niet uitsluitend wordt begrepen: bedrijfsschade, gederfde winst, gevolgschade, schade door bedrijfsstilstand, immateriële schade, vermogensschade en letselschade, waaronder mede begrepen alle mogelijke aanspraken van derden, in de ruimste zin des woords.
 3. B-too is niet aansprakelijk voor schending van octrooien, licenties en/of andere rechten van derden door gebruik van door of namens Opdrachtgever verstrekte gegevens.
 4. De door B-too uitgevoerde dienst mag uitsluitend worden gebruikt voor het overeengekomen doel, indien daarvan sprake is.
 5. Opdrachtgever is gehouden B-too te vrijwaren van alle mogelijke aanspraken van derden ter zake van beweerdelijke schade, uit welke hoofde dan ook, ontstaan door of in verband met de Overeenkomst.
 6. Iedere vordering jegens B-too, behalve die welke door B-too is erkend, vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.
 7. Indien Opdrachtgever zaken in eigendom van B-too (tijdelijk) onder zich houdt, zal Opdrachtgever zich in verband daarmee afdoende verzekeren. Op verzoek van B-too zal Opdrachtgever de polis van de afgesloten verzekering aan B-too tonen.


Artikel 17 Boetebeding

Voor iedere inbreuk op de artikelen, waaronder in ieder geval de artikelen 11 (Geheimhouding) en 12 (Intellectueel eigendom), van deze Voorwaarden verbeurt Opdrachtgever aan B-too een onmiddellijke, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, opeisbare, niet voor verrekening of matiging vatbare boete van € 950,00 per overtreding, te vermeerderen met € 200,00 voor iedere dag dat de overtreding voortduurt, onverminderd het recht van B-too op volledige vergoeding van de schade ten gevolge van de inbreuk door Opdrachtgever.

Artikel 18 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de onderhandelingen en Overeenkomst met B-too en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de onderhandelingen, Overeenkomst en/of deze Voorwaarden, zullen worden voorgelegd aan de Rechtbank Oost-Brabant, dan wel de Raad van Arbitrage voor de Bouw indien de aard van het geschil zich daarvoor leent en Partijen daar Schriftelijk mee akkoord gaan.HOOFDSTUK 2 CONSUMENTEN


Artikel 19 Definities

Indien B-too Overeenkomsten aangaat met consumenten gelden sommige algemene bepalingen en definities niet en gelden er aangepaste voorwaarden. In dit hoofdstuk 2 betreffende consumenten zijn de bepalingen met betrekking tot consumenten opgenomen. Voor dit hoofdstuk 2 gelden de volgende aanvullende definities:

1. “Consument”: de Opdrachtgever die een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf.

Artikel 20 Algemeen

 1. In aanvulling op, dan wel – in geval van strijdigheden – in afwijking van, artikel 2 van deze Voorwaarden gelden voor Consumenten de volgende bepalingen.
 2. B-too is niet gerechtigd om de Overeenkomst of een of meer van zijn rechten en verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst over te dragen, zonder voorafgaande uitdrukkelijke Schriftelijke toestemming van Consument.


Artikel 21 Aanbiedingen

 1. In aanvulling op, dan wel – in geval van strijdigheden – in afwijking van, artikel 3 van deze Voorwaarden geldt dit artikel met betrekking tot aanbiedingen in relatie tot Consumenten.
 2. Aanbiedingen bevatten een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of werkzaamheden en de kenmerken daarvan. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van de aanbieding door Consument mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in aanbiedingen binden B-too niet.
 3. Elke aanbieding bevat zodanige informatie, dat voor Consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van de aanbieding zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder informatie betreffende: a. de totale prijs van de producten en/of werkzaamheden (prijzen inclusief BTW); b. alle transportkosten; c. de wijze van betaling, levering, uitvoering en de termijn waaraan B-too zich verbindt om de zaak te leveren en/of de werkzaamheden te verrichten.


Artikel 22 Overeenkomst

 1. In aanvulling op, dan wel – in geval van strijdigheden – in afwijking van, artikel 4 van deze Voorwaarden gelden voor Consumenten de volgende bepalingen.
 2. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door Consument van het aanbod van B-too, dan wel in het geval dat er door B-too al een begin is gemaakt met de werkzaamheden, wat een aanvaarding van het aanbod impliceert.


Artikel 23 Levering

 1. In aanvulling op, dan wel – in geval van strijdigheden – in afwijking van, artikel 7 van deze Voorwaarden gelden voor Consumenten de volgende bepalingen.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat Consument aan B-too kenbaar heeft gemaakt.
 3. B-too zal geaccepteerde opdrachten met bekwame spoed uitvoeren. Indien de levering vertraging ondervindt, of indien een Overeenkomst niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt Consument hiervan uiterlijk binnen 30 dagen nadat de Overeenkomst is gesloten bericht. Consument heeft in dat geval het recht om de Overeenkomst te ontbinden, nadat Consument B-too eerst een herinnering heeft gestuurd en haar in gebreke heeft gesteld.
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal B-too recht hebben op een redelijke vergoeding voor het deel van de Overeenkomst dat reeds door B-too is uitgevoerd. Het bedrag dat Consument betaald heeft zal – voor zover dat uitstijgt boven de redelijke vergoeding voor B-too – zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding worden terugbetaald door B-too.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij B-too tot het moment van levering aan Consument of een vooraf aangewezen aan B-too bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Indien Consument zelf een vervoerder kiest, gaat het risico van B-too over op de vervoerder, dan wel Consument, als hij het product overdraagt aan de vervoerder.


Artikel 24 Klachten

 1. In aanvulling op, dan wel – in geval van strijdigheden – in afwijking van, artikel 8 van deze Voorwaarden gelden voor Consumenten de volgende bepalingen. 
 2. Consumenten dienen geleverde producten en/of verrichte werkzaamheden binnen bekwame tijd te inspecteren. 
 3. Eventuele klachten met betrekking tot zichtbare gebreken zowel ten aanzien van de door B-too geleverde producten, als ten aanzien van uitgevoerde werkzaamheden, dienen binnen bekwame tijd – tenminste binnen 2 maanden – na ontvangst van het product respectievelijk na het verrichten van de werkzaamheden Schriftelijk bij B-too te zijn ingediend onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop de klacht betrekking heeft.
 4. Eventuele klachten met betrekking tot niet-zichtbare gebreken zowel ten aanzien van de door B-too geleverde producten, als ten aanzien van uitgevoerde werkzaamheden, dienen binnen bekwame tijd – tenminste 2 maanden – na ontdekking van het gebrek, dan wel nadat het gebrek redelijkerwijze ontdekt had moeten worden, Schriftelijk bij B-too te zijn ingediend onder nauwkeurige opgave van de feiten waarop de klacht betrekking heeft.


Artikel 25 Prijzen

 1. In aanvulling op, dan wel – in geval van strijdigheden – in afwijking van, artikel 9 van deze Voorwaarden gelden voor Consumenten de volgende bepalingen. 
 2. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of werkzaamheden niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.
 3. Bij prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst heeft Consument het recht de Overeenkomst te ontbinden.


Artikel 26 (Tussentijds) Beëindiging

 1. In aanvulling op, dan wel – in geval van strijdigheden – in afwijking van, artikel 16 van deze Voorwaarden gelden voor Consumenten de volgende bepalingen.
 2. Wanneer de werkzaamheden van B-too bestaan uit het bij herhaling verrichten van soortgelijke werkzaamheden, dan zal de daarvoor geldende Overeenkomst, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen, gelden voor onbepaalde tijd. De Overeenkomst voor onbepaalde tijd – zijnde een overeenkomst van opdracht – kan door Consument te allen tijde worden beëindigd door Schriftelijke opzegging in overeenstemming met artikel 7:408 lid 1 BW.


Artikel 27 Bevoegde rechter

 1. In afwijking van artikel 19.2 van deze Voorwaarden geldt voor Consumenten de volgende bepaling.
 2. Alle geschillen voortvloeiende uit of verband houdende met de onderhandelingen, Overeenkomst en/of deze Voorwaarden, zullen worden voorgelegd aan de Rechtbank Oost Brabant, dan wel de Raad van Arbitrage voor de Bouw indien de aard van het geschil zich daarvoor leent en Partijen daar Schriftelijk mee akkoord gaan, tenzij op grond van de wet een andere rechter bevoegd is kennis te nemen van het geschil en Consument binnen 6 weken, nadat B-too zich Schriftelijk jegens Consument heeft beroepen op deze bepaling, kiest voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter.


Informatie B-too
Naam: B-too B.V.
Adres: Achtseweg Zuid 251, Gebouw TT, 5651 GW Eindhoven
Telefoonnummer: 040 2431339
KvK-nummer: 17115732
BTW-nummer: NL.808677925B01